Przejdź do treści
Przykładowy Banner
Przejdź do stopki

Zakaz używania jednostek pływających z napędem spalinowym

Treść

Uchwała Nr IX/77/07 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Zbiorniku Wodnym Klimkówka.

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr  142, poz. 1592 ze zmianami / oraz art. 116 ust. 1 i 4 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami /, Rada Powiatu Gorlickiego uchwala,
co następuje:       

§ 1
Wprowadza zakaz używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Zbiorniku Wodnym Klimkówka.

§ 2
Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy jednostek pływających Policji, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Rybackiej, Państwowej Administracji Wodnej w trakcie wykonywania czynności służbowych oraz obowiązków związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 3
1.Winni naruszenia zakazu, o których mowa w § 1 podlegają sankcjom określonym w Kodeksie Wykroczeń.
2.Kontrola przestrzegania zakazu podlega organom Policji.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Bugno

 

Uchwała Nr XI/82/07 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 4 października 2007 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Zbiorniku Wodnym w Klimkówce.

 

 

Na podstawie art. 12 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz,U, z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami) oraz art.116  ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. Z 2006 r. Nr 129, poz.902 ze zmianami ) Rada Powiatu Gorlickiego uchwala , co następuje :

&1
W Uchwale  Nr IX/77/07 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Zbiorniku Wodnym w Klimkówce wprowadza się następujące zmiany:

& 2 otrzymuje brzmienie :
Zakaz, o którym mowa w & 1 nie dotyczy:
1.Jednostek pływających , których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych,
2.Statków Żeglugi Pasażerskiej w ilości 2 sztuk.”
 
&2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

&3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Bugno

76144