Przejdź do treści
Przykładowy Banner
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROPIE

Dostępność cyfrowa

Gminny Ośrodek Kultury w Ropie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gokropa.iaw.pl 

Gminny Ośrodek Kultury w Ropie:

 • Telefon: +48 18 35 30 611
 • E-mail: gokropa@wp.pl
 • Adres korespondencyjny: 38-312 Ropa 780

Data publikacji strony internetowej: 15.03.2021 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.03.2021 r.

Strona internetowa GOK jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pliki nie są dostępne cyfrowo
 • zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość wydrukowania treści artykułów,
 • możliwość powiększania wielkości liter,
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny,
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość zastosowania kontrastu na stronie,
 • możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem.

Strona nie posiada:

 • podstawowych informacji o GOK w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika oraz narzędzi walidacyjnych firmy Interaktywna Polska. Sp. z o.o.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz przemieszczać się za pomocą klawisza „TAB”.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Gminnym Ośrodku Kultury w Ropie sprawami z zakresu dostępności cyfrowej zajmuje się Zdzisław Niezgoda (e-mail: gokropa@wp.pl  , telefon 18 35 30 611) - dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie

GOK mieści się na parterze w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie i prowadzi do niego jedno wejście główne. Istnieje możliwość wjazdu wózka inwalidzkiego do budynku, ale przez pomieszczenia Szkoły. W pomieszczeniu nie ma łazienki przystosowanej do osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przy budynku znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. 

[deklaracja dostępności do pobrania]

Pliki do pobrania

Deklaracja dostępności 60.68 KB
54840