Przejdź do treści
Przykładowy Banner
Przejdź do stopki

Wypożyczalnia sprzętu pływającego

Treść

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO

Osoby wypożyczające sprzęt mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 1.  Na terenie wypożyczalni mogą przebywać wyłącznie osoby wypożyczające lub zdające sprzęt.
 2.  Sprzęt wydawany jest wypożyczającemu za okazaniem personelowi wypożyczalni dokumentu tożsamości z aktualnym zdjęciem (dokument winien zawierać: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania) oraz po odnotowaniu danych personalnych w ewidencji wypożyczeń i złożeniu przez wypożyczającego własnoręcznego podpisu dokumentującego fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 3. Wypożyczanie sprzętu jest odpłatne wg obowiązującego cennika.
 4. Wypożyczony sprzęt należy wykorzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Osoby w stanie nietrzeźwym nie są obsługiwane.
 6.  Wypożyczający na czas wypożyczenia jest odpowiedzialny za jednostkę pływającą -  zarówno za bezpieczeństwo załogi jak też materialnie za ewentualne uszkodzenie lub utratę sprzętu.
 7. Wszyscy użytkownicy sprzętu pływającego mają obowiązek stosowania się do instrukcji personelu wypożyczalni oraz poleceń Ratowników WOPR i Policji Wodnej.

 8. Osoby korzystające ze sprzętu pływającego powinny być wyposażone w kapoki lub kamizelki asekuracyjne (ratunkowe).
 9. Użytkownikom w trakcje użytkowania sprzętu pływającego zabrania się:   
  - skakania oraz schodzenia ze sprzętu do wody;
   - najeżdżania na inne jednostki pływające (taranowanie) oraz na kamieniste brzegi;
  - odstępowania sprzętu pływającego;
  - przeskakiwania lub przechodzenia z jednej jednostki pływającej na inną; - zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów, tym
  - spożywania alkoholu i innych środków odurzających; 
  - wykorzystywania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem;   - bez potrzeby moczenia kapoków i siadania na nich, pod karą umowną w wysokości 20 zł. za każdy zamoczony kapok, doliczaną do opłaty za wypożyczenie sprzętu, a w przypadku jego zniszczenia – równowartości ceny nowego kapoka.
 10. Wypożyczający ma obowiązek zapoznać się przed wypłynięciem ze stanem  technicznym sprzętu pływającego oraz środków ratunkowych.
 11.  Wypożyczalnia nie zapewnia opieki ratownika WOPR.

ZABRANIA SIĘ WPŁYWANIA W STREFĘ BEZPIECZEŃSTWA PRZED ZAPORĄ WODNĄ, OZNACZONĄ CZERWONYMI BOJAMI


Dziękujemy, życzymy przyjemnego korzystania ze sprzętu pływającego.
 

87928