Zasady korzystania z terenu Stanicy Wodnej

Treść

UCHWAŁA NR XXVHI/205/21 RADY GMINY ROPA z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego przy "Zbiorniku Wodnym Klimkówka"

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z miejsca rekreacyjnego przy "Zbiorniku Wodnym Klimkówka”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ropa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Ropa

                                                                                                                            Bogusław Łukaszyk

 

Załącznik do uchwały Nr XXVHI/205/21XXVIII/205/21 Rady Gminy Ropa z dnia 31 maja 2021 r.

Regulamin korzystania z terenu rekreacyjnego przy "Zbiorniku Wodnym Klimkówka"

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb korzystania z terenu rekreacyjnego przy Stanicy Wodnej w Klimkówce, zlokalizowanej przy Zbiorniku Wodnym Klimkówka.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o "Stanicy", rozumie się przez to teren przy Stanicy Wodnej w Klimkówce obejmujący nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów nr 164/1, 164/2, 165/1, 165/2, 166/2, 167/2, 168/3, 168/4, 169/1, 169/2, 170/6, 170/9, 170/10, 171/2, 194/7, 195/2, 196, 393/2, 394 wraz z infrastrukturą, która się na tym terenie znajduje - przedstawiony na mapie stanowiącej załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Na terenie „Stanicy” znajduje się następująca infrastruktura: budynek Stanicy Wodnej, kąpielisko strzeżone, plaża, trójstopniowe nabrzeże, pochylnia do wodowania łodzi, ścieżki pieszo-rowerowe, plaże kompaktowe, pomost cumowniczy, wiata z grillem i zapleczem sanitarnym, mała architektura: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, oświetlenie: parkowe lampy wysokie i niskie.
 4. Kąpielisko czynne jest od 1 lipca do 31 sierpnia w godz. 10.00-18.00, uchwałą Rady Gminy Ropa okres ten może zostać zmieniony. Pozostała infrastruktura jest dostępna przez cały rok, jednak podczas korzystania z niej należy uwzględnić obowiązujące w danym momencie warunki atmosferyczne.
 5. Osoba korzystająca z terenu rekreacyjnego „Stanicy” ma obowiązek zapoznania się i stosowania do przepisów niniejszego regulaminu.
 6. Właścicielem - Zarządcą "Stanicy" jest Gmina Ropa.
 7. Właściciel może oddać zarządzanie „Stanicą” innemu podmiotowi na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 8. W trosce o zachowanie porządku, ładu a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich przebywających na terenie Stanicy osób, wprowadza się następujące zasady:
  1) 
  2)osoba przebywająca na terenie „Stanicy” zobowiązana jest do zachowania się w sposób niezagrażającybezpieczeństwu innych osób oraz do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie „Stanicy”,osoby przebywające na terenie „Stanicy” zobowiązane są do przestrzegania poleceń pracowników „Stanicy”.
 9. Korzystanie z infrastruktury określonej w pkt 3 niniejszego Regulaminu jest bezpłatne.
 10. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie „Stanicy” tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 11. W okresie letnim na terenie „Stanicy” wyznaczone będzie w drodze uchwały Rady Gminy Ropa i oznakowane jedno kąpielisko strzeżone. Kąpiel poza nim odbywa się na własną odpowiedzialność.
 12. Sposób korzystania z kąpieliska określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 13. Ścieżka/deptak zlokalizowane wokół „Stanicy” przeznaczone są do ruchu pieszego i rowerowego. Ustala się pierwszeństwo ruchu pieszego przed ruchem rowerowym.
 14. Wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających na terenie „Stanicy” jest zabronione. Zakup i spożywanie piwa możliwy jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych na terenie „Stanicy”.
 15. Pracownicy „Stanicy" mają prawo nie wpuścić na teren lub z niego wyprosić osoby, co do których zachodzi podejrzenie, lub których zachowanie wskazuje, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środka odurzającego, naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje lub stwarzają zagrożenie dla siebie i innych, a także nie stosują się do postanowień regulaminów, instrukcji, oznakowania oraz zaleceń pracowników.
 16. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie ”Stanicy”.
 17. Na terenie „Stanicy” obowiązuje zakaz rozbijania namiotów, rozpalania ognisk i grillowania, poza miejscami do tego wyznaczonymi i oznakowanymi.
 18. Osobom przebywającym na terenie „Stanicy” zabrania się:
  1) wchodzenia do wody wbrew zakazom,
  2)jeżdżenia na rowerach poza wyznaczonymi trasami,
  3) zakłócania wypoczynku innych osób - w szczególności poprzez głośne zachowywanie się,
  4) używania wulgaryzmów, zaśmiecania terenu itp.,
  5) zaśmiecania i niszczenia roślinności,
  6) skoków do wody i wpychania innych osób do wody.
 19. Przed opuszczeniem zajmowanego miejsca na terenie „Stanicy” należy je posprzątać, a śmieci wynieść do rozstawionych koszy.
 20. Przed przystąpieniem do korzystania z infrastruktury znajdującej się na terenie „Stanicy” należy sprawdzić stan techniczny tej infrastruktury. W przypadku stwierdzenia usterek należy zrezygnować z korzystania z infrastruktury i niezwłocznie zgłosić usterki Zarządcy „Stanicy”.
 21. Na terenie miejsca rekreacyjnego "Stanicy" zabrania się wszelkiego handlu, działalności reklamowej, promocyjnej, organizacji konkursów i gier bez zgody Zarządcy.
 22. Zarządca nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
 23. Książka skarg i wniosków znajduje się u Zarządcy „Stanicy”.
 24. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie na terenie całej „Stanicy”, przy czym:
  1) szczegółowe zasady korzystania z pomostu cumowniczego określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu, 
  2) szczegółowe zasady korzystania z wiaty grillowej określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 4 doniniejszego Regulaminu.
 25. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia użytkowników zgłoszenia należy kierować właściwym służbom ratunkowych pod nr telefonu:
  1)  112 -    telefon alarmowy,
  2)  997 -    Policja,
  3)  998 -    Straż Pożarna,
  4)  999 -    Pogotowie Ratunkowe.
  5)  789 112 101 Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego przy Ziorniku wodnym w Klimkówce
- mapa terenu Stanicy Wodnej -

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego przy Ziorniku wodnym w Klimkówce

Regulamin kąpieliska przy "Zbiorniku Wodnym Klimkówka"

 1. Organizatorem Kąpieliska jest Gmina Ropa, 38-312 Ropa 733.
 2. Kontrolującym kąpielisko jest Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach, ul. Michalusa 1, 38-300 Gorlice, e-mail: gorlice@psse.malopolska.pl, EPUAP: /PSSE_Gorlice/skrytka.
 3. Kąpielisko obejmuje teren wyznaczony bojami i linami na tafli Zbiornika Wodnego Klimkówka w obrębie „Stanicy”.
 4. Kąpielisko czynne jest w sezonie kąpielowym wyznaczonym odrębną uchwałą Rady Gminy Ropa codziennie w godz. 10:00 - 18:00.
 5. Ustala się następujące strefy kąpieliska:
  1)strefa dla nieumiejących pływać oznaczona bojami (pławami) w kolorze czerwonym,
  2) strefa dla umiejących pływać oznaczona bojami (pławami) w kolorze żółtym.
 6. Ustala się następujące oznaczenia kolorów flag:
  1) flaga biała - kąpiel dozwolona,
  2) flaga czerwona - zakaz kąpieli,
  3) brak flagi - brak dyżuru ratowników.
 7. Ustala się następujące dźwiękowe sygnały alarmowe:
  1) sygnał ostrzegawczy - seria krótkich gwizdków,
  2) sygnał natychmiastowego wyjścia z wody - seria trzech długich gwizdków,
  3) sygnalizacja ostrzegawczo - informacyjna - tuba głosowa.
 8. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na ternie kąpieliska wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletniego opiekuna.
 9. Zabrania się korzystania z kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających o podobnym działaniu.
 10. Korzystanie z kąpieli może odbywać się indywidualnie i grupowo.
 11. Grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
 12. Opiekunowie i prowadzący zajęcia zobowiązani są do stałego przebywania ze swoimi podopiecznymi i zapewnienia porządku i bezpieczeństwa grupie podczas pobytu na terenie kąpieliska.
 13. Przed rozpoczęciem zajęć grupowych i po ich zakończeniu każdy prowadzący ma obowiązek przeprowadzenia zbiórki oraz zgłoszenia przybycia i wyjścia grupy ratownikowi pełniącemu dyżur.
 14. Uczestnicy grup muszą być oznaczeni w sposób jednolity (np. czepki lub chusty).
 15. Prowadzący zajęcia mogą używać gwizdków w sposób ograniczony i nie zakłócający pracy ratowników.
 16. Osoby niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki mogą przebywać na kąpielisku wyłącznie z opiekunem.
 17. Za bezpieczeństwo osób kąpiących się odpowiedzialni są:
  1) ratownicy pełniący dyżur,
  2) opiekunowie grup zorganizowanych.
 18. Ratownicy na kąpielisku ubrani są w stroje koloru czerwonego z napisem ratownik.
 19. Korzystający z kąpieli obowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom wydanym przez ratownika.
 20. Na terenie kąpieliska zabrania się:
  1) skoków do wody,
  2) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga,
  3) przekraczania obszaru wyznaczonego jako kąpielisko,
  4) wykonywania ćwiczeń nurkowych bez zgody ratownika,
  5) wrzucania i wpychania innych do wody,
  6) zakłócania porządku i wszczynania fałszywego alarmu,
  7) zanieczyszczania wody,
  8) wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów,
  9) używania do mycia ciała w trakcie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej,
 21. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody.
 22. Osoby niszczące wyposażenie kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody na zasadach określonych w przepisach prawa cywilnego. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.
 23. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, a sprawy kierowane będą na drogę postępowania w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
 24. Na terenie kąpieliska obowiązuje całkowity zakaz:
  1) wstępu ze zwierzętami,
  2)wjazdu na rowerach.
 25. Zarządzający zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia z użytkowania części lub całości kąpieliska.
 26. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy oraz pracownicy „Stanicy”.
 27. Skargi i wnioski należy składać na piśmie do organizatora kąpieliska.
   

   

Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego przy Ziorniku wodnym w Klimkówce

Regulaminu korzystania z pomostu cumowniczego przy "Zbiorniku Wodnym Klimkówka"

 1. Obszar wodny i teren, na którym umiejscowiono pomost pływający jest niestrzeżony, nie jest kąpieliskiem ani miejscem okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w myśl przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 624, ze zm.).
 2. Właścicielem pomostu jest Gmina Ropa, 38-312 Ropa 733, tel./fax. 18 3534014, 18 3534014, 18 3534121, e-mail: gmina@eu-ropa.pl, www.eu-ropa.pl.
 3. Pomost przeznaczony jest do cumowania jednostek pływających oraz do przemieszczenia się osób.
 4. Na pomości nie może przebywać jednocześnie więcej niż 15 osób.
 5. Zaleca się jedną osobę na 1,5 m2-
 6. Korzystanie z pomostu i miejsc cumowania jest nieodpłatne.
 7. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na pomoście wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
 8. Wszystkie osoby przebywające na pomoście oraz w jego okolicy zobowiązane są do:
  1) zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu, jego stosowania i bezwzględnego przestrzegania oraz podporządkowania się poleceniom obsługi,
  2) zachowania ciszy i spokoju,
  3) przestrzegania porządku i czystości,
  4) poszanowania obiektów i urządzeń,
  5) przestrzegania znaków i innych oznaczeń,
  6) kulturalnego zachowania i stosowania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.
 9. Zabrania się:
  1) kąpieli w obrębie pomostu, tj. w odległości mniejszej niż 3 metry od krawędzi poszczególnych jego elementów,
  2) skakania z pomostu do wody,
  3) wędkowania z pomostu,
  4) leżakowania na pomoście, 
  5) wjazdu na pomost na rolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach, motorowerach, motocyklach, quadach i innych pojazdach,
  6) wpływania pod konstrukcje; pomostu,
  7) przebywania na pomoście podczas silnego falowania i pogody sztormowej,
  8) naruszania konstrukcji i wyposażenia pomostu,
  9) biegania i „kołysania” pomostem,
  10) grupowanie się osób,
  11) rzucania i wleczenia kotwic na pomoście, w jego obrębie oraz z pomostu,
  12) wnoszenia i spożywania alkoholu, używania środków odurzających oraz korzystania z pomostu osobom, których stan wskazuje na ich spożycie,
  13) palenia wyrobów tytoniowych,
  14) używania otwartego ognia, grillowania,
  15) zanieczyszczania wody, pomostu i terenu wokół pomostu, w tym nieczystościami organicznymi i chemicznymi z jednostek pływających
  16) wnoszenia i używania substancji brudzących, żrących, szkodliwych dla zdrowia, itp.,
  17) wchodzenia na pomost w obuwiu na obcasach, dopuszczalne jest wyłącznie obuwie z płaska podeszwa,,
  18) wprowadzania zwierząt
 10. Zasady cumowania jednostek pływających:
  1) właściciele jednostek pływających cumują jednostki przy pomoście na własną odpowiedzialność,
  2) zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby postronne przebywające na pomoście,
  3) jednostki winny cumować na wyznaczonych stanowiskach do zamontowanych polerów, knag, burtą do pomostu,
  4) jednostki musza, być cumowane za pomocą lin cumowniczych, niedozwolone jest używanie kłódek i innych zabezpieczeń uniemożliwiających ewentualna, ewakuacje„
  5) zabrania się cumowania jednostek pływających, które poprzez swoje gabaryty i właściwości manewrowe mogą stanowić zagrożenie dla konstrukcji pomostu lub bezpieczeństwa innych jednostek,
  6)pomost nie może być wykorzystywany przez właścicieli jednostek pływających do prowadzenia komercyjnej działalności gospodarczej,
  7) właściciele zacumowanych jednostek pływających zobowiązani są pozostawić dane kontaktowe u zarządcy lub osoby wyznaczonej.
 11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z pomostu, a sprawy kierowane na drogę postępowania karnego lub cywilnego.
 12. W przypadku nieprzestrzegania zasad korzystania z pomostu przez użytkowników jednostek pływających, podejmowane będą kroki w celu usunięcia jednostki na koszt jej właściciela.
 13. Użytkownicy pomostu winni zgłaszać sytuacje niebezpieczne oraz uszkodzenia konstrukcji pomostu Administratorowi lub pracownikom „Stanicy”
 14. Służby ratownicze i porządkowe oraz Administrator lub pracownicy „Stanicy” mogą nakazać opuszczenie pomostu bez podania przyczyny.
   

  Załącznik nr 4 do Regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego przy Ziorniku wodnym w Klimkówce

Regulamin korzystania z wiaty grilowej

 1. Wiata grillowa stanowi własność Gminy Ropa w imieniu której administruje wskazany pracownik.
 2. Regulamin dostępny jest, poza tablicami informacyjnymi umieszczonymi na terenie wiaty grillowej, na stronie internetowej gminy www.eu-ropa.pl
 3. Każdy korzystający wiaty grillowej jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 4. Korzystanie z wiaty grillowej jest bezpłatne.
 5. Wiata jest ogólnodostępna, pod warunkiem zachowania ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 6. Korzystanie z wiaty należy zgłosić osobie administrującej podając imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za korzystających oraz dane kontaktowe. Kontakt do osoby administrującej wiatą grillową znajduj się na tablicy wewnątrz wiaty i na stronie internetowej o której mowa w pkt.2
 7. Wiata grillowa jako miejsce wypoczynku służy zarówno osobom indywidualnym jak i grupom zorganizowanym.
 8. Wiata udostępniana jest dla osób pełnoletnich lub osób niepełnoletnich znajdujących się pod opieką osób uprawnionych.
 9. W przypadku grup zorganizowanych organizatorem wypoczynku pod wiatą może być wyłącznie osoba pełnoletnia, biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy.
 10. Zabronione jest korzystanie z wiaty przez osoby niepełnoletnie bez nadzoru opiekunów prawnych.
 11. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających ze stosownych przepisów, w szczególności ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U.2021.869) oraz ogólnie przyjętych norm dotyczących porządku publicznego.
 12. Dopuszcza się rozpalanie ognia wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym - murowany grill.
 13. Zapewnienie materiałów do rozpalania i utrzymywania ognia na grillu i palenisku leży w gestii Korzystających.
 14. Korzystanie z ognia może odbywać się tylko pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:
  1) rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu, 
  2) zabrania się pozostawiania ognia bez nadzoru,
  3) po zakończeniu pobytu w obiekcie osoby, które korzystały z miejsca na ognisko zobowiązane są do jego zagaszenia i sprawdzenia czy używane palenisko zostało skutecznie zagaszone,
  4) w przypadku wykrycia tlących się węgli czy drewna skutecznie je wygasić.
 15. Na terenie wiaty grillowej i wokół niej zabrania się:
  1) palenia tytoniu,
  2) zaśmiecania i zanieczyszczania,
  3) niszczenia budowli i wyposażenia obiektu,
  4) niszczenia zieleni, 
  5)przyjmowania środków odurzających, 
  6) puszczania psów bez smyczy (obowiązek sprzątania po psie ciąży na jego opiekunie), 
  7) biwakowania,
  8) korzystania z wyposażenia wiaty grillowej i pozostałej infrastruktury niezgodnie z przeznaczeniem,
  9) używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
  10) zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej,
  11) używania wulgarnego słownictwa, zachowania się w sposób agresywny czy zagrażający zdrowiu lub życiu.
 16. Korzystający z obiektu mają obowiązek stosować się do zaleceń pracowników administratora.

17.Osoby naruszające zapisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu wiaty grillowej i pociągnięte do odpowiedzialności w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

18. Wszelkie odpady wytworzone w czasie korzystania z wiaty grillowej należy posprzątać do koszów na śmieci znajdujących się w jej obrębie, a resztki produktów spożywczych zabrać ze sobą.

19. Korzystający z wiaty ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania z wiaty grillowej oraz za szkody powstałe podczas pobytu na jej terenie. W związku z tym przed wejściem na teren wiaty grillowej należy zgłosić wszystkie stwierdzone przypadki zniszczeń, nieporządku oraz inne nieprawidłowości.

20. Parkowanie pojazdów jest możliwe wyłącznie w miejscu wyznaczonym.

21. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
      1)wypadki powstałe na terenie wiaty grillowej z winy Korzystających,
      2) pozostawione lub zgubione rzeczy osobiste i wartościowe.

22. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z urządzeń zainstalowanych w wiacie grillowej w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

23. Wszystkie usterki, skargi i wnioski, a także akty wandalizmu oraz inne niebezpieczne zdarzenia należy zgłaszać administratorowi.