Zasady korzystania z terenu Stanicy Wodnej

Treść

 

 

R E G U L A M I N

OŚRODKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO

W KLIMKÓWCE 

 

I. P o s t a n o w i e n i a   o g ó l n e

 1. Teren Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „STANICA WODNA” jest własnością Gminy Ropa, pod zarządem Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie.

 2. Ośrodek funkcjonuje w sezonie letnim, tj. od 29 czerwca do 30 września.

 3. Z obiektu mogą korzystać:

a)      osoby indywidualne,

b)      grupy zorganizowane,

c)      grupy młodzieżowe i dziecięce, ale wyłącznie pod kontrolą opiekunów.

 1. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie ośrodka, ale wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie winny stosować się do poleceń Zarządzającego, Służb ratowniczych, porządkowych i Policji oraz oznakowań.

 3. W czasie przebywania i korzystania z terenu nie wolno powodować zagrożeń bezpieczeństwa, a w szczególności:

a/ zastawiać drogi dojazdowej oraz dróg wewnętrznych na terenie,

b/ parkować samochodów, rozbijać namiotów jak również przyczep,

    campingowych w miejscach innych, niż do tego celu wyznaczonych,

c/ wykorzystywać urządzenia znajdujące się na terenie ośrodka niezgodnie

     z ich przeznaczeniem.

 1. Zabrania się:

a/ wspinania się po barierkach i wychylania z wieży widokowej,

b/ wnoszenia i handlu alkoholem powyżej 4,5%,

c/ wnoszenia: środków odurzających, broni, substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi oraz wyrobów pirotechnicznych, określonych w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 22.08.1997 r.,

d/ poruszania się po terenie z otwartym ogniem,

e/   hałasowania po godzinie 2300.

f/   palenia ognisk (dopuszcza się wyłącznie grillowanie),

g/ zaśmiecania terenu,

h/ zanieczyszczania wody zbiornika

i/   mycia pojazdów

j/   łamania gałęzi i niszczenia innej roślinności 

 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy i inne rzeczy wartościowe.

 2. Osoby powodujące zniszczenia na terenie i w pomieszczeniach ośrodka, lub działające na szkodą osób trzecich ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za szkody spowodowane przez dzieci lub młodzież do lat 18, odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.


II. O p ł a t y  n a   t e r e n i e  o ś r o d k a

 1. Na terenie ośrodka pobierane są opłaty za:

a/ zajęcie gruntu gminnego na czas określony pod parkowanie samochodów, 

    przyczep campingowych oraz namiotów,

b/ korzystanie z sanitariatów,

c/ ciepłą kąpiel pod natryskami,

d/ dzierżawę gruntu pod działalność handlową i gastronomiczną.

 1. Wysokość opłat ustala Zarządzający po uzgodnieniu z właścicielem terenu.

III. Z a s a d y b e z p i e c z e ń s t w a   o s ó b 
k ą p i ą c y c h   s i ę.      

 1. Osoby kąpiące się w zbiorniku wodnym winny przestrzegać oznakowań informujących o miejscach szczególnie niebezpiecznych.

 2. Kąpiel w zalewie odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność osób wchodzących do wody.

IV. P o s t a n o w i e n i a   k o ń c o w e 

 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu mogą być

usunięte z terenu ośrodka, niezależnie od ewentualnych sankcji finansowych 
i innych przewidzianych przepisami prawa.  

 1. Osobom usuniętym z obiektu za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu

nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy za uiszczone wcześniej opłaty.

 1. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać u administratora ośrodka (Gminny Ośrodek Kultury w Ropie, tel. (0-18) 353-06-11, kom.668 430 925).