Przejdź do treści
Przykładowy Banner
Przejdź do stopki

Z dziejów

Treść

GMINA ROPA WSPÓŁCZEŚNIE

 
Gminę Ropa utworzono 1 lipca 1991 roku. Powstała z wydzielenia wsi Ropa z gminy Gorlice oraz wsi Łosie z gminy Uście Gorlickie. Wieś Klimkówka została przyłączona do gminy 1 stycznia 2000r. Wcze­śniej samorząd gminny istniał w Ropie od połowy XIX wieku do 1975 roku.
Aktualnie gmina zajmuje obszar 49,09km2, według stanu na 31 grudnia 2003r. liczy 5043 mieszkańców. W centrum Ropy znajdują się najważniejsze podmioty wypełniające funkcje usługowo-gospodarcze dla całej jednostki administracyjnej. Znaczna część miesz­kańców gminy zatrudniona jest w małych podmiotach gospodar­czych oraz w rolnictwie, część osób pracuje również w zakładach pracy zlokalizowanych głównie w Gorlicach i Grybowie. Lokalne firmy działają głównie w branży produkcyjno-usługowej (usługi bu­dowlane, przetwórstwo drewna).
 

Na terenie gminy Ropa funkcjonują trzy szkoły podstawowe, gimnazjum, dwa przedszkola. Gimnazjum jest wyposażone w no­woczesną halę sportową. Przy Szkole Podstawowej Nr 1 znajduje się stadion sportowy, natomiast we wsi Łosie znajduje się małe boisko sportowe. Zapewnieniem podstawowej opieki zdrowotnej zajmuje się Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Ropie. Na terenie gminy znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna, zadania z zakresu kultury organizuje Gminny Ośrodek Kultury, który m.in. przez działalność w zakresie informatyki umożliwia mieszkańcom korzystanie z Internetu.

Wśród działających organizacji pozarządowych wymienić należy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Ropa, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Osób Niepełnosprawnych "Źródełko", Klub sportowy Ropa, Fundację "Szlachetne Zdrowie", Stowarzysze­nie Pogranicza. Uzupełniają one ofertę działań realizowanych przez samorząd w zakresie kultury, sportu, rekreacji oraz edukacji.
W każdym z sołectw działają Ochotnicze Straże Pożarne, któ­rych obecność ma istotny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
Od 2000 roku Gmina Ropa prowadzi współpracę ze słowacką miejscowością Hazlin, a od 2001 roku z ukraińskim miastem Pusto­myty. Stąd tutejsze placówki oświatowe oraz organizacje pozarzą­dowe prowadzą międzynarodową współpracę kulturalną, sporto­wą i turystyczną. Łatwo w Ropie uzyskać informacje o atrakcjach turystycznych w przygranicznych miejscowościach słowackich. Tym samym zainicjowany przed wiekami handel solą, winem i płót­nem ze słowackim Bardejowem oraz tradycje maziarskie posiadają
współczesną kontynuację.
93157