Przejdź do treści
Przykładowy Banner
Przejdź do stopki

Konserwator 2012

Treść

Program Konserwator 2012

 Informujemy, iż w w wyniku prowadzonego naboru stażysty na stanowisko animatora kultury zatrudniona zostanie od dnia 16.04.2012 r. pani Karolina Łukaszyk.


W toku prowadzonego procesu rekrutacji Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie skierował na rozmowy do GOK w Ropie pięć osób spełniających  określone prze Ośrodek Kultury oraz WUP w Krakowie kryteria. 


Dnia 14.03.2011 r. przeprowadzone zostały przez komisję rekrutacyjną rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do pracy. W wyniku przeprowadzonych rozmów osobą wytypowaną prze komisję rekrutacyjną  do odbycia stażu została Pani Karolina Łukaszyk.

Projekt KONSERWATOR 
 program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
to szansa na uzyskanie doświadczenia zawodowego i utrwalenie bądź nabycie umiejętności zawodowych


Jest on adresowany do osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego. Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy) bądź bez doświadczenia zawodowego, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, które mają największe trudności w znalezieniu zatrudnienia.

Jeżeli jesteś zainteresowany którąś z podanych ofert pracy lub stażu zawodowego, zapoznaj się z warunkami, jakie należy spełnić, aby stać się uczestnikiem projektu.

1.    Wypełnij wyczerpująco i czytelnie formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami. Przed wypełnieniem dokumentów bezwzględnie zapoznaj się z „Regulaminem rekrutacji”, w którym znajdziesz także zasady uczestnictwa w projekcie.
2.    Komplet dokumentów rekrutacyjnych wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdziesz na stronie internetowej www.wup-krakow.pl  Wydrukuj formularz bądź poproś o wydrukowanie w powiatowym urzędzie pracy.
3.    Prześlij go na adres: 30-107 Kraków, pl. Na Stawach 1 bądź złóż osobiście w terminie do 22 lutego 2012r. Możesz zostawić go także w urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania.

Uczestnicy projektu:
-  spotkają się z doradcą zawodowym w celu wypracowania Indywidualnego Planu Działania;
- odbędą 6 - miesięczne zatrudnienie (wysokość wynagrodzenia brutto to ok. 1800 zł) lub 6- miesięczny staż zawodowy (wysokość stypendium stażowego to ok. 950 zł netto);
- uzyskają możliwość zwrotu kosztów dojazdu do miejsca wykonywania pracy, jeśli jest one inne niż ich miejsce zamieszkania (miesięczna wysokość zwrotu to maksymalnie 140 zł)
- będą uczestniczyć w warsztatach poszukiwania pracy oraz zostaną objęci wsparciem pośrednika pracy;
- dla części osób zaplanowano szkolenia zawodowe.

O wynikach rekrutacji zostaniesz poinformowany na podany przez Ciebie numer telefonu (bądź mailowo, o ile to możliwe). Możesz o to zapytać także w siedzibie projektu tj. Wojewódzki Urząd Pracy Pl. Na Stawach 1 pokój 315.

O szczegółach uczestnictwa w projekcie oraz warunkach pracy dowiesz się z dokumentów zamieszczonych na stronie www.wup-krakow.pl oraz z oferty pracy. Inne oferty pracy w ramach projektu znajdziesz na stronie internetowej: www.wup-krakow.pl.


W sprawach uczestnictwa w projekcie możesz także kontaktować się  z realizatorem projektu:
Wo
jewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Pl. Na Stawach1, pok. 315  osobiście, telefonicznie (0-12/61-98-433) bądź mailowo: konserwator@wup-krakow.pl

Do pobrania
OFERTA STAŻU NA STANOWISKU ANIMATOR KULTURY
76358