Przejdź do treści
Przykładowy Banner
Przejdź do stopki

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYDARZEŃ KULTURALNO-ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH

Treść

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYDARZEŃ
KULTURALNO-ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „ Regulaminem”, został wydany w związku z wymogami  sanitarno-epidemiologicznymi, wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020. poz. 964), zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020. poz. 1006).
2. Regulamin dotyczy zachowania zasad bezpieczeństwa, w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, podczas organizowania wydarzeń kulturalnych.
3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie wydarzeń kulturalno-artystycznych i rozrywkowych zwane dalej: „Uczestnikami”, zwanych dalej „Wydarzeniami”, organizowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury w Ropie, 38-312 Ropa 780, zwany dalej „Organizatorem”.
4.  Organizator zapewnia prawidłowy przebieg Wydarzenia w zgodności z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, wprowadzonymi w wyniku wystąpienia stanu epidemii w Polsce.
5. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez Organizatora.
6.  Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania porządku i zasad bezpieczeństwa, a w szczególności do respektowania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020. poz. 964), zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020. poz. 1006).
7.  Każdy Uczestnik przed wejściem na teren Wydarzenia zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną koronawirusem SARS-COV-2, oraz że nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
Formularz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej zostanie, jeżeli to możliwe, przesłany Uczestnikowi w formie elektronicznej lub ostatecznie udostępniony w wersji fizycznej w dniu organizacji Wydarzenia. W zależności od formy przekazania przez Organizatora Uczestnikowi formularza z oświadczeniem, Uczestnik jest zobowiązany wypełnić i przesłać Organizatorowi wypełniony formularz w wersji elektronicznej albo wypełnić i przekazać Organizatorowi własnoręcznie podpisany formularz. Za osobę małoletnią do lat 13 oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny. Niezłożenie oświadczenia stanowi bezwzględną podstawę do odmowy udziału w Wydarzeniu, bez możliwości zwrotu kwoty uiszczonej za bilet.
8.  Prawo wstępu na Wydarzenie mają osoby, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7 Regulaminu oraz posiadające jeden z następujących dokumentów:
          - ważny bilet wstępu, wydany przez Organizatora,
          - zaproszenie dla gościa, wydane przez Organizatora,
          - identyfikator wydany przez Organizatora.
9.  Wstęp na Wydarzenie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej jeden z dokumentów uprawniających do wejścia na Wydarzenie, o których mowa w pkt. 8, która przed wejściem na Wydarzenie, podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego
i dostępnego przy wejściu na Wydarzenie oraz złoży w jej imieniu oświadczenie,
o którym mowa w pkt 7. Regulaminu.
10. W wydarzeniu może brać udział nie więcej niż 150 Uczestników. Organizator zapewnia, że suma sprzedanych biletów oraz przyznanych dokumentów uprawniająca do uczestnictwa w Wydarzeniu wymienionych w pkt. 8 Regulaminu nie wynosi więcej niż 150. Jednocześnie Organizator w sposób wyraźny wydziela teren Wydarzenia, w sposób uniemożliwiający mieszanie się Uczestników z osobami postronnymi.
11. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk przed podpisaniem oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7 Regulaminu oraz przed każdorazowym wejściem na teren Wydarzenia. Organizator zapewnia płyn dezynfekujący, który umieszczony jest w widocznym miejscu z informacją o obowiązku dezynfekcji rąk.
12. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, służące zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2, takie jak: maski, maseczki, chusty, odzież ochronna czy przyłbice ochronne.
13. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są do zakrywania w czasie trwania Wydarzenia ust i nosa za pomocą materiałów, o których mowa w pkt. 12 Regulaminu, chyba że zachowają co najmniej 2 m odstępu od pozostałych uczestników Wydarzenia.
14. Wymogu zachowania odstępu 2 m nie stosuje się do osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących oraz opiekunów małoletnich do lat 13 i Uczestników, którzy uczestniczą w Wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
15. Wymagania z pkt. 13 Regulaminu odnoszą się również do Uczestników zgromadzonych przed miejscem Wydarzenia, oczekujących na wstęp na teren Wydarzenia.
16. Naruszenie przez Uczestnika Wydarzenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności wynikające z nieprzestrzegania zasad ochrony osobistej przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2,
w efekcie którego Organizator zostanie pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności, powodować będzie powstanie po stronie Organizatora roszczenia zwrotnego o zapłatę równowartości poniesionej szkody względem Uczestnika, którego działanie lub zaniechanie doprowadziło do powstania odpowiedzialności Organizatora.
17. Uczestnik Wydarzenia odpowiada za szkody powstałe w czasie trwania Wydarzenia ze swojej winy jak i z winy osoby, nad którą w czasie trwania Wydarzenia sprawował opiekę.
18. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na wydarzenie i należy zachować go do zwrotu. Chwilowe opuszczenie terenu Wydarzenia wiąże się z koniecznością zwrotu biletu oraz ponownego jego uzyskania lub zakupu przy ponownym wejściu.
19. Administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzenia jest Gminny Ośrodek Kultury w Ropie, 38-312 Ropa 780, tel. 18 353 06 11, email: gokropa@wp.pl.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Uczestnicy mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
Dane osobowe w związku z panującym stanem epidemii koronawirusa SARS-COV-2 przetwarzane są w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d w zw. z art. 9 ust. 2 lit. c oraz
i RODO), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art.  ust. 1 lit. e w zw. z art. 9 ust. 2 lit. g oraz i RODO), w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z art. 9 ust. 2 lit. g oraz i RODO).
Dane osobowe, zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7 Regulaminu przechowywane będą przez okres 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia, a następnie trwale usunięte lub zniszczone.
Odbiorcami danych osobowych w razie konieczności będą organy publiczne, co do których istnieje obowiązek udostępniania danych oraz odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne.
Uczestnik ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
    wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, jednak niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7 Regulaminu uniemożliwia realizację biletu i wstęp na Wydarzenie. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika nie podlega on decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
20. Przystąpienie do udziału w Wydarzeniu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
21. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie, na stronie internetowej GOK oraz przy wejściu na teren Wydarzenia. Organizator zapewnia Uczestnikom dostęp do Regulaminu przed rozpoczęciem Wydarzenia za pośrednictwem strony internetowej www.gokropa.iaw.pl oraz w formie fizycznej przy wejściu na teren Wydarzenia.


<<< DO POBRANIA>>>

1. REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYDARZEŃ

KULTURALNO-ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH 

2. OŚWIADCZENIE OSOBY POWYŻEJ 13 R. ŻYCIA /PIKNIK RODZINNY W ROPIE - 4 LIPCA 2020/

3. OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA Z DZIEĆMI /PIKNIK RODZINNY W ROPIE - 4 LIPCA 2020/

4. OŚWIADCZENIE OSOBY POWYŻEJ 13 R. ŻYCIA /PLENEROWE KINO LETNIE W ROPIE/ - 4 LIPCA 2020/

5. OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA Z DZIEĆMI/PLENEROWE KINO LETNIE W ROPIE - 4 LIPCA 2020/

6. OŚWIADCZENIE OSOBY POWYŻEJ 13 R. ŻYCIA /PIKNIK RODZINNY W ŁOSIU - 5 LIPCA 2020/

7. OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA Z DZIEĆMI /PIKNIK RODZINNY W ŁOSIU - 5 LIPCA 2020/

8. OŚWIADCZENIE OSOBY POWYŻEJ 13 R. ŻYCIA /PLENEROWE KINO LETNIE W ŁOSIU/ - 5 LIPCA 2020/

9. OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA Z DZIEĆMI /PLENEROWE KINO LETNIE W ŁOSIU- 5 LIPCA 2020/

54840