Przejdź do treści
Przykładowy Banner
Przejdź do stopki

ZASADY POBIERANIA I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ GOK

Treść

 Do pobrania:

 <ZASADY POBIERANIA I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ GOK>

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu uczestnictwa

w zajęciach organizowanych

przez Gminny Ośrodek Kultury w Ropie

 

ZASADY POBIERANIA I WYSOKOŚĆ OPŁAT

ZA ZAJĘCIA PROWADZONE

PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROPIE

§ 1

1. Warunkiem udziału w zajęciach odpłatnych organizowanych przez GOK jest wniesienie opłaty.

2. Opłatę za zajęcia w danym miesiącu należy wnieść z góry, na pierwszych zajęciach w danym miesiącu, najpóźniej do 10-tego dnia każdego miesiąca.

3. Opłaty za dany miesiąc należy dokonywać w kasie GOK albo przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Gorlicach, nr : 12 8795 0005 2001 0020 7698 0001 z podaniem nazwiska uczestnika, nazwy zajęć oraz miesiąca, którego opłata dotyczy. Kasa GOK czynna w godz. 8.00 – 15.30 w dniach pracy GOK, w ostatnim dniu każdego miesiąca kasa czynna w godz. 8.00 – 13.00.

4. W przypadku uiszczenia opłaty przelewem, uczestnik lub rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego ustalenia wysokości opłaty z pracownikiem GOK (kasjerem) odpowiedzialnym za pobieranie opłat.

§ 2

W GOK prowadzone mogą być również zajęcia, które realizowane są przez firmy, osoby fizyczne bądź inne podmioty gospodarcze. W takiej sytuacji GOK nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat. Każdorazowo opłatę tę ustala się i pobiera od uczestników.

§ 3

1. Pracownik GOK (kasjer) oraz instruktorzy prowadzący zajęcia są zobowiązani do monitorowania i kontrolowania terminowego dokonywania opłat za zajęcia.

2. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat za dwa miesiące, uczestnik zostaje automatycznie zawieszony do czasu uregulowania zaległości.

3. GOK nie ponosi odpowiedzialności za osobę małoletnią pozostawioną przez rodzica lub opiekuna na terenie pomieszczeń GOK w celu uczestniczenia w zajęciach, a która nie została dopuszczona do zajęć z powodu braku opłaty za dane zajęcia.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu uczestnictwa

w zajęciach organizowanych

przez Gminny Ośrodek Kultury w Ropie

§ 4

1. W przypadku odwołania zajęć, zajęcia zostaną przeprowadzone w innym terminie, bądź opłata za nie zostanie stosownie zmniejszona. W przypadku odwołania zajęć w trakcie miesiąca, opłata za zajęcia zostanie pomniejszona i odliczona w kolejnym okresie rozliczeniowym.

2. Zmniejszenie lub zwiększenie stałej liczby zajęć w danym miesiącu proporcjonalnie pomniejsza lub powiększa opłatę w tym miesiącu. Wyliczoną opłatę miesięczną zaokrągla się do pełnych złotych zgodnie z zasadami rachunkowości.

3. W przypadku rezygnacji z opłaconych wcześniej zajęć oraz w razie uczestnictwa w zajęciach przez niepełny miesiąc zwrot uiszczonej opłaty za zajęcia nie przysługuje.

4. Rezygnacja uczestnictwa w zajęciach następuje przez zgłoszenie tego faktu przez uczestnika/rodzica lub prawnego opiekuna i po rozliczeniu zobowiązań uczestnika zajęć za miniony okres.

§ 5

Ustala się następujące miesięczne odpłatności za zajęcia:

1. ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI (5-10 LAT)

- 4 spotkania w miesiącu po 90 minut – 20 zł od osoby. 2. ZAJĘCIA RĘKODZIELNICZE DLA MŁODZIEŻY (11-18 LAT) - 4 spotkania w miesiącu po 90 minut – 20 zł od osoby.

3. ZAJĘCIA RĘKODZIELNICZE DLA DOROSŁYCH - 4 spotkania w miesiącu po 90 minut – 40 zł od osoby. 4. ZAJĘCIA CERAMICZNE

- 4 spotkania w miesiącu po 90 minut – 20 zł od osoby. 5. ZAJĘCIA SNYCERSKIE DLA DOROSŁYCH - 4 spotkania w miesiącu po 120 minut – 40 zł od osoby.

§ 6

 

1. Uczestnik zajęć za każde kolejne zajęcia uprawniony jest w danym miesiącu do zniżki w wysokości 10 zł od opłat określonych w powyższym § 5.

95872