Przejdź do treści
Przykładowy Banner
Przejdź do stopki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK

Treść

 

<REGULAMIN DO POBRANIA>

 

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2018

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie

z dnia 4 stycznia 2018 roku

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROPIE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w zajęciach, wysokość oraz zasady pobierania opłat za zajęcia organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Ropie, zwanym dalej „GOK”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie talentów i zainteresowań, wychowanie przez sztukę, ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego zwłaszcza w zakresie folkloru.

2. Zajęcia mogą być organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. W imieniu uczestników małoletnich (dzieci i młodzieży do lat 18) sprawy organizacyjne, odpłatności za zajęcia, załatwiają rodzice lub prawni opiekunowie.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

§ 3

Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez GOK jest:

1) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,

2) dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć, lub przez rodzica/prawnego opiekuna uczestnika (w przypadku osób małoletnich) na stosownym formularzu zgłoszeniowym (karta uczestnictwa) stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu, co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu,

3) w przypadku zajęć płatnych wniesienie opłaty.

§ 4

1. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy.

2. Zapisu na zajęcia można dokonać:

- osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Ropie, w godzinach pracy GOK,

- telefonicznie pod numerem: 18 353 06 11,

- e- mailowo : gokropa@wp.pl

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2018

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie

z dnia 4 stycznia 2018 roku

podając: imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy (w przypadku uczestników małoletnich - telefon kontaktowy rodzica/opiekuna) datę urodzenia oraz pesel uczestnika.

3. W przypadku niektórych zajęć o przyjęciu do grupy decyduje instruktor, biorąc pod uwagę stopień umiejętności uczestnika.

4. Na zajęcia można się zapisywać w miarę wolnych miejsc w trakcie całego roku kulturalno - oświatowego.

§ 5

1. Niektóre zajęcia wymagające zwiększonych nakładów finansowych mogą być prowadzone odpłatnie.

2. Zasady pobierania i wysokość opłat za dane zajęcia określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Informacja o prowadzonych zajęciach oraz opłatach jest dostępna na stronie internetowej www.gokropa.iaw.pl, w drukowanych materiałach informacyjnych (ulotki, plakaty) oraz udzielana jest telefonicznie.

III. OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

§ 6

1. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów.

2. Uczestnik zajęć ma zapewnioną opiekę instruktora w czasie trwania zajęć.

3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.

4. Podczas oczekiwania na zajęcia, odpowiedzialność za uczestnika zajęć w przypadku osób małoletnich ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.

5. Odpowiedzialność za dotarcie na zajęcia i powrót do domu osoby małoletniej spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach.

6. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek w pracowni, w której odbywają się zajęcia.

7. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu GOK.

W przypadku osób małoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2018

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie

z dnia 4 stycznia 2018 roku

IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

§ 7

1. Miejsce i czas trwania zajęć ustalane są na podstawie grafiku, przygotowanego przez GOK w porozumieniu z instruktorem zajęć.

2. GOK zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, a w wyjątkowych okolicznościach ( np. choroby instruktora, organizacja wydarzeń i imprez) odwołania zajęć o czym poinformuje (e - mailem, telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia, rodziców/prawnych opiekunów uczestników zajęć.

§ 8

1. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć.

2. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.

3. Minimalną liczbę uczestników, niezbędną dla rozpoczęcia zajęć dla danej grupy zajęciowej ustala się na 5 - 10 osób w zależności od rodzaju zajęć. Maksymalną liczbę uczestników dla danej grupy zajęciowej ustala się na 12.

4. GOK zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku niewystarczającej liczby uczestników.

§ 9

Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem (dot. uczestników małoletnich ) w zajęciach organizowanych przez GOK poza budynkiem:

1) w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu (np. stadion, park miniatur), wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna,

2) zajęcia wyjazdowe (np. wycieczki, występy , koncerty) wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna.

§ 10

1. GOK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy uczestników zajęć pozostawione na korytarzu, w pracowniach lub w szatni.

2. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględnie przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

3. GOK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2018

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie

z dnia 4 stycznia 2018 roku

wypadki uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 11

Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika zajęć lub jego opiekuna prawnego na:

1) przetwarzanie i publikowanie przez GOK danych osobowych uczestnika zajęć zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją zajęć,

2) nieodpłatne utrwalenie, dokumentowanie i wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć i wykonanych prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością GOK.

§ 12

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje dyrektor GOK.

76362