Przejdź do treści
Przykładowy Banner
Przejdź do stopki

Regulamin miejsca wyznaczonego do kąpieli

Treść

 

Regulamin Kąpieliska Strzeżonego
nad Zalewem w Klimkówce
 
 
1.         1. Właścicielem kąpieliska jest Gmina Ropa.
2.          2. Kąpielisko jest strzeżone w okresie od 29 czerwca do 31 sierpnia, codziennie w  godzinach od 10:00 do godziny 18:00.
3.          3. Kolory flag oznaczają:  Biała  -kąpiel dozwolona Czerwona - kąpiel zabroniona
4.          4. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie kąpieliska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
5.          5. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz: sprzedaży,
           podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska.
6.          6. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie kąpieliska kierownictwo nie ponosi
          odpowiedzialności.
7.          7. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są do posiadania stroju umożliwiającego swobodne i bezpieczne   
              przebywanie w wodzie.
8.          8. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie   
             pomocy.
9.          9. Akwen strzeżony podzielono na:

     Akwen dla osób nie umiejących pływać o głębokości 1,2m oznaczony kolorem żółtym.

     Akwen do głębokości 3m oznaczony kolorem czerwonym – strefa dla umiejących pływać.
10.     10. Grupa korzystająca z kąpieliska nie może liczyć więcej niż 15 osób na jednego opiekuna.
11.     11. Ratownikiem są osoby noszące ubiór w kolorze pomarańczowym lub czerwonym z emblematem WOPR.
12.     12. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika.
13.     13. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska NIE WOLNO:
·         Przekraczać granicy strefy oznaczonej określonymi kolorami
·         Wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona,
·         Niszczyc urządzeń oraz sprzętu kąpieliska,
·         Zakłócać wypoczynku i kąpieli osób, a w szczególności:
a)      Zakłócać spokoju, popychać, wrzucać innych osób do wody,
b)      Wchodzić na wierzę ratowniczą,
c)      Zaśmiecać i brudzić terenu kąpieliska,
14.     14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, 
             niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach wykroczenia.
15.     15. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za
            wyrządzone szkody.
16.     16. Parkowanie pojazdów mechanicznych w pobliżu kąpieliska dozwolone jest w miejscu przeznaczonym na ten cel, za
            osobną opłatą.
17.     17. Wprowadzanie psów na teren kąpieliska dozwolone jest tylko na smyczy i w kagańcu natomiast kąpiel psów
        w 
jeziorze na Terenia kąpieliska jest zabroniona.
18.     18. Skargi i wnioski należy składać kierownikowi kąpieliska. Książka skarg i wniosków znajduje się u Bosmana Stanicy
                Wodnej WOPR.
 

 

54836